Algemene Servicevoorwaarden (10-08-2023 Versie 1.1 NL)

Inleiding
Dit document stelt vast welke algemene voorwaarden er gelden voor de geleverde service en/of goederen door DIPLOC IT-Services, hierna te noemen “Diploc”.

Gedragingen

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van zijn login details, en elke activiteit van haar gebruikers.
 • Cliënt verbindt zich ertoe om Diploc direct op de hoogte te stellen wanneer er ongeoorloofde activiteit heeft plaatsgevonden.
 • Diploc is niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht door de cliënt of haar gebruikers. De cliënt is verantwoordelijk voor alle data dat wordt gecreëerd, opgeslagen, getoond of verzonden wordt.
 • Cliënt zal te allen tijde, en in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derde respecteren en niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, geen virussen of andere schadelijke programma’s, data verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van van andere wettelijke verplichtingen.
 • Diploc is gerechtigd om bij schending of dreigende schending van bepalingen in dit document per direct en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de systemen van Diploc te ontzeggen. Deze maatregel sluit verdere stappen niet uit. Diploc is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn.Diploc staat geen spam of ongerichte e-mails toe.
 • Cliënt zal niet opzettelijk systeembronnen misbruiken, waaronder maar niet beperkt tot netwerk, CPU of harde schijf.

Aansprakelijkheid

 • Diploc is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie, data dat door cliënt of derden wordt gecreëerd, opgeslagen, getoond of verzonden wordt.
 • Diploc is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor doorbroken beveiliging die ten tijde van de implementatie voldoende werd geacht, of wanneer niet van Diploc redelijkerwijs kan worden verwacht een gevraagde beveiliging te implementeren.
 • Diploc is niet verantwoordelijk voor het behouden van enige backup van de service en/of data. Tenzij anders aangegeven in overeenkomst met client.
 • Diploc is niet verantwoordelijk voor vervolgschade door verlies van data door client.

Gebruikersrechten

 • De door Diploc beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie worden aan de cliënt verstrekt op basis van een licentie.
 • Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de client.

(Op)levering

 • Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijving van de levertijd, welke niet gelegen in opzet of grove schuld zijdens Diploc kan nimmer aanspraak geven op een schadevergoeding.
 • Als tijdstip van (op)levering geldt het moment wanneer de goederen op een door de cliënt aangegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de client.
 • Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van twintig werkdagen na levering Diploc schriftelijk kenbaar te maken.
 • Diploc is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke zij afzonderlijk kan factureren.
 • Diploc zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van diensten en/of producten.
 • Cliënt is verplicht de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
 • Eventueel, en expliciet afgesproken  af te staan intellectueel eigendom zal pas gebeuren nadat de volledige betaling van geleverde goederen is voldaan.

Overmacht

 • Diploc zorgt voor beschikbaarheid van het systeem, waarbij Diploc zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van client.
 • Onder niet toerekenbare tekortkomingen vallen storingen in verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Diploc liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud.
 • De gevolgen van tekortkoming in de nakomingen van Diploc jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van de cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

Auteursrecht / Industriële eigendom

 • Software door Diploc wordt steeds in licentie verstrekt. Met aanvaarding van de door Diploc verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 • Het is de cliënt niet toegestaan om op welke wijze dan ook enige aanpassing te maken in de software, of deze te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk), uit te lenen of anderzins aan derde te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
 • Bij enige vorm van verveelvoudigen of kopiëren van de programmatuur door de cliënt is het niet toegestaan de voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van programmatuur, of enig andere verwijzing naar Diploc, te wijzigen of te verwijderen.
 • De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voornoemde goederen, berusten te allen tijde bij Diploc of bij haar toeleveranciers tenzij expliciet anders vermeld.

Prijzen

 • Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Diploc altijd in Euro’s en inclusief en exclusief BTW en eventueel andere wettelijke heffingen.
 • Alle prijzen op de website, offertes, en andere documenten van Diploc zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Diploc is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen, met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Diploc zal de cliënt minsten één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.
 • Aan het eind van de maand zal door Diploc worden bepaald hoe hoog het verbruik van cliënt was. Indien het gebruik hoger was dan vastgelegd in overeenkomst met cliënt zal de overeengekomen prijs worden aangepast.
 • Gebruik is niet overdraagbaar naar een volgende periode, tenzij anders overeengekomen.
 • Diploc is gerechtigd de omvang en inhoud van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De cliënt heeft dertig dagen de tijd om na kennisgeving van de aanpassing via schrijven en/of e-mail de overeenkomst schriftelijk en/of via e-mail op te zeggen, zonder dat cliënt en/of Diploc schadeplichtig zijn.

Facturen en reclames

 • De facturen van Diploc worden berekend aan de hand van de vooraf opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduidingen staan.
 • Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard die ten gronde ligt voor de klacht. Ze worden enkel in behandeling genomen indien Diploc binnen tien werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 • Diploc zal binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de reclame de cliënt schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.
 • Diploc zendt haar facturen per e-mail aan het door cliënt bij aangaan van de overeenkomst opgegeven e-mailadres, of het door de cliënt aan te wijzen ander e-mailadres. Indien de cliënt de factuur per post wenst te ontvangen zal de klant € 2,50 per verstuurde factuur betalen.

Betalingen en gevolgen wanbetaling

 • Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling of binnen de eventueel gestelde termijn te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan Diploc zelf werken bevrijdend.
 • Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Diploc ingediende factuur te voldoen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij de cliënt en Diploc anders zijn overeengekomen, of op de factuur een andere termijn is vermeld. Het op de bank-/giro-afschriften van Diploc aangegeven valutabedrag is bepalend en zijn datering wordt als betalingsdag aangemerkt.
 • Indien een factuur van Diploc niet tijdig is betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Diploc is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (eventueel tijdelijk) stop te zetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 8% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 • Het afschrift van de door Diploc verzonden factuur geldt jegens cliënt als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 • Bezwaren inzake de factuur dienen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
 • Alle door cliënt gemaakte betalingen zijn primair tot voldoening van eventuele rente en gemaakte invorderingskosten, daarna ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • Indien de cliënt verzuimt om tijdig zijn verplichtingen na te komen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Wanneer een van de volgende omstandigheden plaatsvindt bij cliënt is Diploc bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Diploc verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
 • Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op cliënt van toepassing wordt verklaard, cliënt tot boedelafstand overgaat, cliënt een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
 • Cliënt overlijdt of onder bewind of curatele wordt gesteld;
 • Cliënt enige wettelijke of op grond van de overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;
 • Cliënt nalaat een factuurbedrag, of een gedeelte daarvan, binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • Cliënt zijn onderneming, of deel van zijn onderneming, staakt of overdraagt, daaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn onderneming.

Verval van vorderingen
Alle rechtsvorderingen van cliënt uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
 • Diploc heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
 • Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.